Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Fafo-rapport 465

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Dette heftet er en kortversjon av rapporten fra Fafos kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse (Fafo-rapport 448). I tillegg til å redegjøre for og drøfte de mest sentrale funnene fra denne kartleggingen, presenterer vi også en del konkrete eksempler fra kommunene i Prosjekt bostedsløse.

Rapporten tar blant annet opp følgende aktuelle tema knyttet til kommunenes arbeid med bostedsløshet: Kjennetegn ved tjenestetilbudet og organiseringen av dette, strategier for å sikre en stabil bosituasjon, forholdet mellom kommunene og frivillige organisasjoner, samt ulike boligtyper.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 465

Hovedrapport