Skip to main content
Hedda Flatø, Anne Hege Strand og Nerina Weiss

Kompetanse- og brukervurderinger av Jeg Vet og Snakkemedbarn.no

Delrapport 3

  • Fafo-rapport 2022:25
  • Fafo-rapport 2022:25

I 2015 startet Bufdir et arbeid med å utvikle to digitale læringsressurser for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Ressursene heter Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. Fafo gjennomfører en følgeevaluering av de to ressursene. Evalueringen har så langt resultert i to delrapporter. Dette er delrapport nummer tre. Hovedmålet med denne delrapporten er å undersøke virkninger av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse som ble sendt til alle norske barnehager og skoler i november-desember 2021. 1001 personer svarte på spørreundersøkelsen.

I 2015 startet Bufdir et arbeid med å utvikle to digitale læringsressurser for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Ressursene heter Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. De er rettet mot henholdsvis voksne som jobber med barn og unge i førstelinjetjenesten i kommunene, i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Fafo gjennomfører en følgeevaluering av de to ressursene. Evalueringen har så langt resultert i to delrapporter. Hovedmålet med denne tredje delrapporten er å undersøke virkninger av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse som ble sendt til alle norske barnehager og skoler i november-desember 2021. 1001 personer svarte på spørreundersøkelsen.

Hovedformålet for begge verktøyene er å styrke kompetansen om vold og overgrep mot barn og unge, og å styrke kompetansen voksne har til å samtale med barn og unge om vold og overgrep. Denne rapporten analyserer samvariasjon mellom bruk av verktøyene og slik kompetanse. I tillegg analyserer vi vurderinger ansatte i skoler og barnehager har av verktøyenes virkninger og egnethet. Til sist ser vi på skole- og barnehagelederes holdninger til og tiltak for å implementere undervisning om vold og overgrep ved egne skoler og barnehager. Dette kan gi innsikt i fremtidsutsiktene for bruk av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet i norske barnehager og skoler.

Rapportens hovedfunn

  • Bruk av Snakkemedbarn.no og/eller Jeg Vet henger sammen med høyere opplevd og målt kompetanse på hvordan voksne kan snakke med barn om omsorgssvikt, vold og overgrep.
  • Dette tyder på at de som har brukt ett eller begge verktøy er tryggere enn andre på å gå inn i situasjoner der de mistenker vold og overgrep mot barn.
  • Et stort flertall av brukerne mente verktøyene ga flere og bedre samtaler om vold og overgrep ved deres institusjon, og at verktøyene var akseptable, velegnet og gjennomførbare.
  • Ledere ved norske skoler og barnehager er sterkt motivert for at ansatte og barn ved deres institusjoner skal lære om vold og overgrep.
  • Slik motivasjon er sterkere blant ledere ved institusjoner der Snakkemedbarn.no og/eller Jeg Vet er blitt brukt enn blant andre ledere.
  • De viktigste hindringene for bruk av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet kan ha å gjøre med implementering, samhandling og institusjonell kultur. Verktøyene i seg selv får gode skussmål av den viktige målgruppen vi har undersøkt i denne delrapporten.
  • Publisert: 1. januar 2023
  • Ordrenr. 20828