Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering

Heidi Gautun og Arne Grønningsæter

Fafo-rapport 403

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Akershus universitetssykehus har gjennomført et treårig prosjekt for å bedre samarbeidet mellom sykehuset og to forsøkskommuner, Ullensaker og Rælingen. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedepartementet, og Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag å sluttevaluere prosjektet.

Evalueringen bygger på intervjuer og spørreskjemaundersøkelser blant ansatte i sykehuset og i kommunene, samt intervjuer med pasienter. Hovedinntrykket som sluttevalueringen gir, er at prosjektet har klart å få til mye. Prosjektet har bidratt til en prosess med å bedre samarbeidet mellom nivåer og faggrupper om pasienter. De kompetansehevende tiltakene har påvirket samarbeidet til å utvikle seg i en positiv retning, men ansatte i de to linjene står fortsatt overfor store utfordringer. Erfaringer og praksis fra prosjektet kan med fordel overføres til andre sykehus og kommuner.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 403