Fafo-rapporter

Rapportsøk

Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon

Geir Veland og Knut Bratland

Fafo-rapport 2008:12

Nettutgave

Levealdersjustering skal innføres i den nye folketrygden fra 2010. Denne rapporten drøfter hvordan levealdersjustering kan innføres i kommunale tjenestepensjonsordninger. Det gis en beskrivelse av hva en levealdersjustering innebærer og hvilke effekter den har, særlig med hensyn til kostnadseffekter og risiko for et langt liv. Rapporten drøfter noen prinsipielle forhold knyttet til levealdersjustering og kombinasjonen med fleksibel pensjoneringsalder innen kommunal tjenestepensjon, og skisserer alternative løsninger når det gjelder framtidig kommunal tjenestepensjon og dens utforming. Rapporten presenterer også beregninger som viser hvilke pensjonsmessige konsekvenser en levealdersjustering har. Avslutningsvis drøftes det i rapporten hvilke utfordringer man vil stå overfor i et avtalebasert tjenestepensjonssystem.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20054