Fafo-rapporter

Rapportsøk

Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter
Et forprosjekt på Agder

Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:38

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Standard for likestilling i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand

Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunene på Agder har vi utarbeidet et forslag til likestilling- og mangfoldstandard og utredet alternative sertifiseringsordninger. Forslag og diskusjoner tar utgangspunkt i foreliggende forskning om likestillings- og mangfoldsutfordringer i arbeidslivet generelt og på Agder spesielt, og i måten standard og sertifiseringsordninger fungerer på, både i Norge og i andre land. Den viktigste datakilden i arbeidet har likevel vært fokusgrupper med informanter fra offentlige og private virksomheter på Agder, og fra LO og NHO i regionen. De har bidratt med sine erfaringer om hva som er de sentrale likestillingsutfordringene og med innspill til hvordan en standard kan utformes.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20385