Fafo-rapporter

Rapportsøk

Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver
En undersøkelse av fem fag

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2011:11

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

I denne rapporten beskrives og analyseres prøvenemndenes arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøver. Grunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med prøvenemndsledere og -medlemmer i fem ulike fag: møbelsnekkerfaget, kjemiprosessfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget og helsearbeiderfaget. Et viktig formål med prosjektet har vært å få økt kunnskap om prøvenemndene som nøkkelaktører i norsk fag- og yrkesopplæring. Et annet formål har vært å identifisere aktuelle tema og problemstillinger for videre forskning på området. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom Fafo, Høgskolen i Akershus, NIFU og Universitetet i Bergen.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20202