Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tilsattes trivsel i endringsprosessen
En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt

Eli Feiring

Fafo-rapport 216

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Trygdeetatens rolle som forvalter av offentlige midler er i endring. Regelbasert effektueringsvirksomhet erstattes i stadig større grad av skjønnsbaserte helhetsvurderinger. Tjenesteytingens kvalitet og effektivitet er samtidig gjenstand for offentlighetens søkelys på en helt annen måte enn før. For å møte utfordringene, har etaten vært gjennom flere store omstillingsprosesser de senere årene. Erfaringene viser at omstillingene har resultert i utstøting av arbeidstakere som ikke har kunnet eller villet møte endringene.

Dette var bakgrunnen for Rikstrygdeverkets ønske om å evaluere trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt (SUP) med utgangspunkt i de tilsattes trivsel i endringsprosessen. I denne rapporten beskriver vi SUP-arbeidet ved tre trygdekontorer og peker på hvilke prosesspesifikke tiltak som synes sentrale for trivselen blant de tilsatte i endringsprosessen, samt hvilke utfordringer etaten står overfor ved tilsvarende utviklingsprosjekt.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 216