Skip to main content
  • Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Levekår blant innsatte

  • Fafo-rapport 429
  • Fafo-rapport 429

Denne rapporten er resultatet av en landsdekkende levekårsundersøkelse blant domsinnsatte i norske fengsler, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og Justis- og politidepartementet. Informasjonen er samlet inn av Statistisk sentralbyrå gjennom intervjuer med til sammen 260 innsatte.
Rapporten belyser sentrale levekårsområder som oppvekst, utdanning, arbeidserfaring, økonomi, boligforhold, familiesituasjon, og fysisk og psykisk helse. Undersøkelsen er først og fremst rettet mot forholdene slik de var før fengslingen. Rapporten legger særlig vekt på å belyse sammenhengen mellom ulike levekårsproblemer, og gir innspill til en videre diskusjon om innsattes gjenintegrering i samfunnet etter endt soning.

  • Publisert: 6. februar 2004
  • Ordrenr. 429
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere