Skip to main content
Geir Veland og Hanne Bogen

Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren

En utredning av gjeldende tilskuddsmodeller og forslag til ny, statlig modell for driftstilskudd til barnehager

  • Fafo-rapport 500
  • Fafo-rapport 500

Barnehageforliket i Stortinget fra 2003 innebærer en storsatsing på barnehagesektoren, med innføring av maksimalpris på foreldrebetaling, full barnehagedekning og økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager som sentrale elementer.

Rapporten presenterer hovedtrekkene i barnehagereformen og dagens hovedmodeller for finansiering av barnehager (de offentlige tilskuddordningene). Videre drøftes egenskaper ved disse modellene, og det presenteres alternative tilskuddsmodeller til dagens system. En sentral del av rapporten består i å vurdere de ulike modellene, det vil si gjeldende hovedmodeller og en alternativ tilskuddsmodell, i forhold til et sett faktorer som forutsigbar finansiering, likeverdig behandling, kvalitet, innovasjon og mangfold, utbygging og vedlikehold, effektivitet, bemanningsplaner, ansattes lønns- og arbeidsvilkår m.v.

Rapporten foreslår en alternativ finansieringsmodell som kan gjøres gjeldende for både kommunale og private barnehager, og hvor utgangspunktet har vært å definere hovedprinsipper i en modell som likebehandler begge typer barnehager. Rapporten beregner også mikro- og makroøkonomiske konsekvenser av den alternative modellen, det vil si hvordan modellen slår ut i forhold til et utvalg av barnehager og i forhold til aggregert kostnadsnivå.

  • Publisert: 7. mars 2005
  • Ordrenr. 500