Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Skaff meg en jobb!

Levekår blant flyktninger i Oslo

  • Fafo-rapport 184
  • Fafo-rapport 184

Oslo er blitt en flerkulturell by. Sosiale forskjeller innen byens befolkning er blitt forsterket av levekårsforskjeller mellom nordmenn og innvandrere. Myndighetenes virkemiddel for å motvirke slike forskjeller er å integrere de etniske minoritetene i storsamfunnet. I hvilken grad har de lykkes? Hvilke levekår har innvandrerne? Er de blitt selvforsørget i sitt nye hjemland? Og deltar de i det norske samfunnet?

Rapporten kartlegger levekårene til flyktninger som kom til Norge i 1988 og 1989, og som nå bor i Oslo. Den gir en bred beskrivelse av flyktningenes bakgrunn, deres møte med norske forhold, norskkunnskaper, hva de gjør, og hvordan de lever. En spesiell vekt er lagt på deres stilling i arbeids- markedet og avhengigheten av økonomisk sosialhjelp. Hvilke forhold er det som stenger så mange av dem ute fra arbeidsmarkedet?

Stadig flere krever at den offentlige politikken overfor innvandrere må gjennomtenkes på nytt. Rapportens ambisjon er å belyse levekårene til en stor gruppe av Oslos innvandrere, og på den måten bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for en slik omlegging.

  • Publisert: 20. januar 1995
  • Ordrenr. 184
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere