Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik

Striden ved SAS-hotellet

En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet

  • Fafo-notat 1995:11
  • Fafo-notat 1995:11

Dette notatet oppsummerer noen hovedinntrykk av striden ved SAS-Scandinavia Hotel i Oslo, slik den ble presentert av deltakerne på høringen i Folkets Hus 30.8.1995. Høringen ble arrangert på initiativ av LO og Hotell og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) og ble ledet av professor i arbeidsrett Henning Jakhelln. I panelet satt representanter for begge parter, hotellsjef Peter Anker Møller (SAS-Hotelllet), advokat Magne Braadland (Norsk Hotell og Restaurantforbund), informasjonssjef Ellen Stensrud (LO), advokat Phillip Blom (LO) og Jarl Kaavin (HRAF).

Det understrekes at notatet ikke bygger på noen systematisk utredning, undersøkelse eller informasjonsinnhenting ut over de synspunkt og det materiale som ble lagt fram i forbindelse med Høringen. Notatet pretenderer følgelig ikke å gi en uhildet forskningsmessig, vitenskaplig eller konkluderende vurdering av stridens årsaker, karakter eller skyldforhold.

Et hovedtrekk ved situasjonen er at partene har fundamentalt ulike oppfatninger og fortolkninger av situasjonen. Aktørene bygger på så forskjellige «virkelighetsbilder» og kommer fra så ulike «kulturer» at grunnlaget for tillit og dialog synes nærmest fraværende.

Enkelte av de rettslige sidene ved saken behandles for tiden i retten og vil ikke bli belyst her. Hovedvekten er lagt på å gi en generell beskrivelse av de motstridende forståelser og fortolkninger av situasjonen som ble lagt fram, mens detaljer om enkelthendelser og episoder i begrenset grad er redegjort for.

  • Publisert: 9. januar 1995
  • Ordrenr. 855

Fafo-forskere