Skip to main content

Jon Erik Dølvik

Seniorforsker, emeritus

  Dølvik har arbeidet ved Fafo siden han begynte som forskningsassistent i 1983. I sitt virke som forskningsleder og forskningssjef, har han vært sentral i å utvikle den komparative nordiske og europeiske arbeidslivsforskningen ved Fafo.

  Etter nylig å ha gått over i en friere tilknytning som pensjonist, deltar han som timelønnet seniorforsker på enkeltprosjekter ved siden av å bidra med veiledning, rådgivning og foredrag.

  For tiden arbeider han på prosjektet ShipGlobal (NFR-prosjekt om europeisk skipsbygging), og har de seinere år blant annet arbeidet med prosjekter om de nordiske modellenes framtid (NordMod-2030), framtidas arbeidsliv (Nordic Future of Work), kollektiv avtaledekning i Norden (Arbeidsdepartementet) og trender i arbeidslivs- og velferdspolitikken fram mot 2035 (NAV).

  Han har også medvirket i utviklingen av NFR-prosjektene Nordisk arbeidsliv under pandemi-press og Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA.

  Utdanning

  Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo.

  Arbeidsområder

  EU/EØS og europeisk integrasjon

  Aktive prosjekter

  Nordisk arbeidsliv under pandemi-press

  Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

  Ship Global

  Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land – skal besvare gjennom prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

  Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

  I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

  Fafo-publikasjoner

  Artikler og bokkapitler

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models

  Major changes in technology, economic contexts, workforces, and the institutions of work have come in ebb and flow since well before the first industrial revolution in the 18th century. Yet, many argue that the changes we are currently facing are different, and that the rise of digitalized production will entirely transform our ways and views of work.

  Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie

  I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan endringer i forbindelse med delingsøkonomien, alternativt formidlingsøkonomien, kan forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedet i de nordiske landene.

  Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

  Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig fokus på den frie flyt av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst og Sentral-Europa.

  Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

  Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

  Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

  Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

  Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering

  Kartlegge og analysere utviklingen i de nordiske fagbevegelsenes maktgrunnlag ogstrategier i en periode med politiske og økonomiske endringer. Bidra til komparative analyser av de ulike nordisk e fagbevegelsenes strategier vis-a-vis forsøkene på å utvikle et mer forpliktende samarbeid ved bl.a. å koordinere forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på tvers av nasjoner. Bidra til internasjonal forskning om utviklingen i transnasjonal fagorga nisering, bidra til å bygge opp en forskningsstrategisk allianse med kvalitet og slagkraft til å profilere nordisk industrial relations.

  Multilevel governance of European Labour Markets

  Prosjketet er en modul i "European Strains"-prosjektet organisert av ESOP, Universitetet i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråds program "Europa i endring".

  Samarbeid med forskere ved en rekke europeiske universitet og forskningsmiljøer, bl.a i England, Tyskland, Nederland og Norden.

  Nordic models facing global crises

  Fafo proposes a five year comparative study of the implications of the global crisis for labour market adjustment, employment and social inclusion in the Nordic countries.

  Emerging patterns of East - West migration in Europe

  Emerging patterns of East - West migration in Europe: New patterns of mobility in a changing political landscape

  Free movement in the enlarged EU/EEA

  In this application we propose an interdisciplinary and comparative project, the main objective of which is, in a Nordic perspective, to analyse the development of a multilayered system of labour market governance in Europe, focussing in the interpla y between legal and institutional change at the supra-national and national levels in the current context of enlargement and deepened market integration in the EU/EEA.

  Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging

  Kartlegge hvor mange som jobber for bemanningsselskaper.

  Norges bruk av overskuddsskraft

  Forprosjekt som skal kartlegge norsk kraftproduksjon, aktørene og deres agendaer. Skal også kartlegge Fafos premisser for å gå inn i et hovedprosjekt.

  Arbeids- og tjenestevandringens konsekvenser i BA-bransjen mod1

  Skaffe frem kunnskap om arbeids- og tjenestevandringenes konsekvenser og utfordinger for HMS-situasjonen i BA-bransjen, med særlig vekt på å belyse virkningene av eksisterende regler og tiltak med relevans for de regionale verneombudenes arbeid. Dett e skal styrke grunnlaget for vurdering av strategier og virkemidler for at økt arbeids- og tjenestevandring i BA-bransjen kan skje i ønskede og forsvarlige former.

  Nordiske faglige samorganisasjoner

  NFS har anmodet Fafo om å lage en lettfattelig oversiktsrapport om de nordiske arbeidslivsmodellene, med hovedvekt på avtaleregime, beregnet på et europeisk publikum.

  Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo

  Fafo skal i samarbeid med Universitetet i Warzawa gjøre en pilotstudie av polske arbeidsmigranters situasjon i Oslo. Dette skal gjøres høsten 2006 i samarbeid med AID og NFRs program for arbeidslivsforskning. AID prosjektnummer 80044

  Kundesentre som callsentre

  Fafo lager avgrenset notat om nye driftsformer innen kundebehandling.

  Polish migrants in Oslo

  Kartlegge arbeids- og levekår blant polske arbeidere i Oslo.