Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

tirsdag 27. august 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport.

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

 

I dette prosjektet fant Fafo at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mente mer enn to av tre deltakere at kurset var bedre enn forventet. De får overoppfylt forventningene sine.

Deltakere med lang formell utdanning er overrepresentert blant kursdeltakere. Deltakere med kort formell utdanning oppgir i større grad at kurset var arbeidsrelevant både for nåværende og fremtidige jobber. Nytteverdien er høyest for dem med kort utdanningsbakgrunn, og kursene er altså tiltak som når frem til dem med minst utdanning fra før.

Studieforbundet har en faglig rolle, arrangerer kurs selv og er viktig som kvalitetssikrer og støttespiller for kursarrangørene. Studieforbundets rolle er langt mer synlig for lærere/instruktører enn kursdeltakere.

I 2018 var det en markant nedgang i antall kursdeltakere sammenlignet med året før. En forklaring kan være usikkerhet rundt økonomiske rammevilkår og frykt for nedskjæringer som kan slite ut ildsjeler, selv om forslag til kutt i statsbudsjett ofte reverseres etter omkamper. På seminaret diskuteres også behov for endringer i lovverk og rammevilkår.

Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra studieforbundenes interesseorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet (Vofo), som også er medarrangør for dette lanseringsseminaret.

Program

Velkommen ved Anna Hagen Tønder, Fafo-forsker

Presentasjon av ny rapport ved Niri Talberg, Fafo-forsker. Presentasjon (pdf)

Kommentarer ved

Jesper W. Simonsen, områdedirektør, Norges forskningsråd
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H)
Nina Sandberg, stortingsrepresentant (A)

Panelsamtale mellom forsker og kommentatorer, spørsmål fra salen

Oppsummering ved Gro Holstad, generalsekretær, Vofo

Møteleder: Anna Hagen Tønder, Fafo

Ny publikasjon

20725Fafo-rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» er forfattet av Niri Talberg.
Last ned nettutgaven (pdf 1250 kB)

 

 

 

Om prosjektet

Prosjektet «Studieforbundene som læringskatalysator» har bestått av fem kasusstudier av kurs fra ulike studieforbund. I hver kasusstudie har det blitt gjennomført intervju med to kursholdere, observasjon av en kursøkt og fokusgruppeintervju med kursdeltakere. I tillegg er det gjennomført to spørrreundersøkelser blant kursdeltakere på kurs fra Voksenopplæringsforbundet i 2018.

Tema: Fag- og yrkesopplæring

yrkesopplaringFag- og yrkesopplæring har vært et viktig forskningsområde på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Fag- og yrkesopplæring

 

Tema: Livslang læring

livslangBegrepet livslang læring favner læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter.  Vår forskning har særlig vært rettet mot kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på dette temaet temaene kan du finne på vår temaside Livslang læring

 

Medarrangør og oppdragsgiver

vofo Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vofo har 14 studieforbund som medlemmer, og studieforbundene har til sammen 475 medlemsorganisasjoner. Les mer hos Vofo