Skip to main content

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt

Supported Employment – hva nå?

fredag 15. oktober 2021

kl. 13:00–

Direktesendt fra Fafo, Borggata 2B, Oslo

Omfanget av metoden Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk – samt ansetter egne jobbspesialister. Nedenfor kan du laste ned forskernes presentasjoner. 

Supported Employment – inkludert varianten Individual Placement and Support – har blitt fremholdt som å være særlig egnet til arbeidsinkludering av utsatte grupper. Hovedprinsippet i Supported Employment er å jobbe etter «place then train», altså at brukeren raskt skal plasseres ut hos en arbeidsgiver og at oppfølgingen skal skje på arbeidsplassen. Motsatsen til dette er såkalt «train then place» hvor fokuset er å gi den arbeidsledige de kvalifiseringene vedkommende trenger før personen søker seg mot en arbeidsgiver.

Den økte bruken av Supported Employment har også resultert i en betydelig økt forskningsaktivitet på dette området. Det har den seneste tiden kommet flere nye forskningsbidrag som tar for seg bruken av Supported Employment i NAV, og kvalitets- og effektmåling. Tidligere norske og internatsjonale effektstudier av Individual Placement and Support har vist svært gode resultater av tiltaket, mens nyere studier av Supported Employment fra Norge gir mindre grunn til optimisme med tanke på arbeidsinkludering.

På dette seminaret inviterte vi forskere til debatt om bruken av Supported Employment i Norge. Vi gikk nærmere inn på denne nyere utviklingen innen arbeidsinkluderingsfeltet. 

Vi spurte:

 • Hva kan vi lære av effektstudier av Supported Employment gjennomført i en norsk kontekst? Er det former for kunnskap og lærdom vi går glipp av gjennom å fokusere på randomiserte effektstudier?
 • Hva skjer med Supported Employment når den legges inn under den vanlige tiltaksstrukturen i NAV?
 • Vil Supported Employment-metodikken bidra til en bedre inkludering av svakere grupper i arbeidsmarkedet og dermed være et viktig tiltak for å forebygge utenforskap? Og hvilken betydning har det at NAV som aktør gjennom Supported Employment-arbeidet i sterkere grad spesialiserer seg på å følge opp både arbeidsgivere og ledige?
 • Hvor går veien videre for Supported Employment i en norsk kontekst?

Program

Velkommen til debatt om Supported Employment. Hva står på spill? Anne Hege Strand, forsker, Fafo

Bakgrunnen for Supported Employment og utviklingen av kvalitetsarbeidet med Supported Employment. Øystein Spjelkavik, forsker ved AFI, OsloMet. Presentasjon (pdf)

Supported Employment eller «vanlig» oppfølging? Resultater fra et stort randomisert forsøk i NAV.  Karen E. Hauge, forsker ved Frischsenteret. Presentasjon (pdf)

Supported Employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte. Ivar Lima, seniorrådgiver ved kunnskapsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet. Presentasjon (pdf)

«Insourcing» av SE som arbeidsmarkedstiltak i NAV, hvilke dilemmaer opplever bakkebyråkratiet? Heidi Moen Gjersøe, VID vitenskapelige høgskole og KAI, OsloMet. Presentasjon (pdf)

Samtale om forskningen på Supported Employment, ordstyrer Anne Hege Strand

 • Arild Steen, forsker ved AFI, OsloMet
 • Kjetil A. van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Paneldebatt: Supported Employment – hva nå? Hvor går veien videre for SE i en norsk kontekst? Er SE liv laga eller er det andre metoder som skal dominere debatten om arbeidsinkludering fremover?

Ordstyrer Anne Hege Strand, Fafo

Arrangører

Forskerseminaret ble arrangert av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og Fafo, der det inngår i Forum for innovasjon i velferd.

Faglig ansvarlige for seminaret er:

 • Anne Hege Strand (Fafo)
 • Jørgen Svalund (Fafo)
 • Øystein Spjelkavik (KAI OsloMet & AFI)
 • Heidi Moen Gjersøe (KAI OsloMet & VID)
 • Anka Ødegaardshaugen (KAI OsloMet)

oslometKompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

KAI har laget en samleside for artikler og podkastepisoder om Supported Employment

Fafo logoForum for innovasjon i velferd ble etablert av Fafo i 2020. Forumet er en faglig møteplass for forskere, profesjonsutøvere, politiske og administrative beslutningstakere og alle som har interesse for å tenke nytt og innovativt om utvikling og organisering av velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk.