Migrasjon og integrasjon

Forum for innovasjon i velferd er Fafos arena for utvikling av ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.

Vi arrangerer en serie med åpne seminarer med mål om formidling av kunnskap og erfaringer mellom forskere, profesjonsutøvere og beslutningstakere. Dette er vår møteplass for nye måter å drive tjenesteutvikling og nybrottsarbeid innen velferdsfeltet.

Våre arrangementer i 2022:

Boklansering: Sammen om bolig -- i møte med psykiske helseproblemer, rus og mulig voldsrisiko
Hvor og når: Fafo, 27. september, kl 1400.

Hvordan lykkes med trygg bosetting i kommunene når den det gjelder har omfattende helseproblemer og vurderes å kunne være farlig for andre eller sårbar for vold? Dette er hovedtema i en ny bok som er redigert av tre Fafo-forskere og utgitt på Universitetsforlaget.

Arrangementets hovedside: 
https://www.fafo.no/arrangementer/boklansering-sammen-om-trygg-bosetting

Bakgrunnen for boka

 Universitetsforlagets nettside

 

Heltid-deltidskultur: Involvering på alle nivåer
Hvor og når: Fafo, 15. juni 2022

Seminaret bygger på forskringsrådsprosjekt i samarbeid mellom Fafo, Fredrikstad kommune, Drammen kommune og Østensjø bydel i Oslo.

 

Menneskene bak tallene – et nyansert blikk på bostedsløshet i Norge
Hvor og når: Fafo, 10, mars 2022

Seminaret arrangeres av Fafos Forum for innovasjon i velferd. Fafo er et av forskningsmiljøene bak Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL). Kommunal- og distriktsdepartementet er initiativtaker og oppdragsgiver for fem forskningsnotater som presenteres.

 

Involverende forskning  og demokratiseringspotensialer
Hvor og når: Demokrati Garagen, København, 1. april 2022

Boklansering for antologien Involving Methods in Youth Research - Reflections on Participation and Power. Antologien er redigert av Trine Wulf-Andersen (Roskilde universitet), Reidun Follesø (UIniversitetet Sørøst-Norge)  og Terje Olsen (Fafo). Utgitt av Palgrave-Macmillan, London.

 

KAI-frokost: Trenger vi nye trygdeordninger for unge?
Hvor og når: Fyrhuset, OsloMet, 27. april, 2022

Frokostseminar, i samarbeid med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

 

Informasjon og lenker til kommende arrangementer oppdateres.
 

 

 

 

Forum for innovasjon i velferd

Forum for innovasjon i velferd er en faglig møteplass for forskere, profesjonsutøvere, politiske og administrative beslutningstakere og andre som har interesse for å drive innovasjon og utvikling av velferdstjenester og velferdspolitikken.

Innen ulike velferdsområder skjer det et betydelig utviklingsarbeid. Forum for innovasjon i velferd er Fafos arena for å dele erfaringer, til å identifisere utfordringer på velferdsfeltet og bidra til å  videreutvikle og spre gode løsninger. Fafo tar opp ulike temaer og problemstillinger med utgangspunkt i egen forskning, og inviterer til dialog om hvordan en kan fremme bedre og fremtidsrettede velferdsløsninger.

Forum for innovasjon i velferd skal bidra til felles kunnskapsutvikling og erfaringsformidling på mellom fagområder og profesjons­grenser, og være et laboratorium for ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.

Forum for innovasjon i velferd er deltaker i INNOFF, et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor.

 

--

Bilder fra boklansering, Sammen om trygg bosetting, 27. september 2022:

IMG 2824 2  IMG 2824 2   de tre redaktører musketerer

 

Bilder fra seminaret Menneskene bak tallene, 10, mars 2022:

 paneldisusjon2paneldiskusjon1 paneldiskusjon

 Fra boklansering, Involverende forskning  og demokratiseringspotensialer, Demokrati Garagen i København, 1. april 2022:

IMG 0273 2    forside

 

 

Bilder fra konferansen Heltid-deltidskultur: Involvering på alle nivåer, 15. juni 2022:

IMG 0555 2   IMG 0564 2 

    IMG 0582 2

 

Forum for innovasjon i velferd

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker
Forsker
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker/Pensjonist
Forsker I, bistilling
Forsker
Forskningsassistent

Nyheter innenfor forskningstemaet Migrasjon og integrering

20. mars ankom en delegasjon lærere fra Romania Oslo. I fire dager skal de lære om norske erfaringer og modeller for å hindre elevfrafall, med Fafo som vertskap. Under besøket vil lærerne og forskerne gjeste flere skoler i Oslo.

Denne engelskspråklige rapporten tilbyr en oversikt over skolefrafall og høyt fravær i Norge, først og fremst når det gjelder elever i grunnskolen. Fokuset er på de regler og tiltak som er iverksatt for å øke oppmøtet og sikre at elevene fortsetter og fullfører skolegangen. Publikasjonen fungerer som bakgrunnsinformasjon for det felles norsk-rumenske prosjektet «Inclusive Education for Children and Young at Risk» (NOROC).

Oppgaven er døpt «Low education in a high skills society – job quality among workers at risk» og avlegges ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

Under pandemien engasjerte myndighetene frivilligheten for å klare å få kriseinformasjon ut til innvandrerbefolkningen. Basert på en Fafo-rapport, advarer forskerne i denne kronikken om at dette er en sårbar metode som også reiser en del prinsipielle spørsmål. Alt dette bør man finne ut av, vektlegger de. – Kanskje er koronapandemien under kontroll, men én ting er sikkert: Før eller siden kommer nye kriser som krever umiddelbar mobilisering for å nå hele befolkningen.