Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken

onsdag 29. mai 2019

kl. 08:30–10:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Kommersielle leverandører har vokst seg store på velferdstjenester, spesielt innen barnehagedrift. Det er nå nesten like mange årsverk og barn i private som i kommunale barnehager. Veksten finner vi også blant kommersielle aktører innenfor barnevern, sykehjem, institusjoner og boliger for eldre og fysisk og psykisk utviklingshemmede, hjemmehjelp og andre sosiale tjenester. Kommersielle aktører har økt markedsandelene sine innen alle tjenestetypene vi har analysert.

I Program nedenfor er det lenker til nedlastbare seminarpresentasjoner.

Økende bruk av private leverandører av velferdstjenester har reist spørsmål om myndighetenes mulighet til å styre private aktører. Skal både ideelle og kommersielle aktører delta i markedet? Spiller det noen rolle om velferdstjenester er i offentlig eller privat regi – for brukerne så vel som arbeidstakerne som tilbyr disse? Dette er tema for en ny rapport som lanseres på dette frokostseminaret. Rapporten er utarbeidet av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra LO.

Det er i dag lite kunnskap om hvilken virkning private tilbydere har på tjenestenes kvalitet og effektivitet. Man vet også lite om hva som skjer med arbeidstakernes lønns- , pensjons- og arbeidsvilkår når offentlige tjenester overlates til private aktører. I studien som presenteres, er målet å øke kunnskapen ved å analysere utviklingen av omfanget av private aktører, og de politiske og økonomiske ringvirkningene av denne utviklingen. Av de tjenestene som analyseres, er lønnsomheten høyest i kommersielle foretak som driver barnehager. Kommersielle barnevernsforetak har høyere lønnsomhet enn tjenester innen hjemmehjelp, sykehjem og renovasjon. For lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår er det særlig innen barnevernsinstitusjoner at vi observerer dårligere vilkår hos de private enn i offentlig sektor.

Samtidig med økningen av kommersielle aktører innenfor velferdstjenester, har befolkningen blitt mindre positive til å bruke private leverandører de senere årene, og endringen er størst blant de som ville stemt Høyre eller Frp. Også kommunepolitikerne har blitt mer skeptiske. Det er en utbredt oppfatning, i befolkningen og blant kommunepolitikere, at konkurranseutsetting av pleie og omsorg, samt barnevern, vil svekke ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Når det gjelder mulighet til å hente ut utbytte fra helse- og sosialtjenester, er befolkningen og politikere samstemte: dette bør begrenses.

Når både ideelle og kommersielle aktører skal delta i markedet, vil innføringen av regulering som sikrer like lønns- og arbeidsvikår mellom offentlig og privat sektor være et egnet politisk virkemiddel.

Program

Velkommen ved Terje Olsen, Fafo

Om prosjektet, ved Jon M. Hippe, Fafo. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport 

  • Kunnskapsstatus om virkninger av private leveranser – Jon Helgheim Holte, Fafo. Lysark (pdf)

  • Utviklingen av private velferdsleverandører og økonomiske virkninger – Emil Cappelen Bjøru, Samfunnsøkonomisk analyse. Lysark (pdf)

  • Holdninger til privat velferd og politisk styring av denne – Sissel C. Trygstad, Fafo. Lysark (pdf)

  • Handlingsrom for nasjonal politisk styring av velferdsmarkeder – Jon M. Hippe, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentarer og diskusjon:
Hans-Christian Gabrielsen, LO
Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Møteleder: Terje Olsen, Fafo

Ny publikasjon

20708Den nye Fafo-rapporten «Når velferd er til salgs – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken» er forfattet av Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene. Les mer om rapporten, og last ned pdf-versjon. Rapporten er laget på oppdrag fra LO. Les om prosjektet

 

Temaside: Velferdstjenester

tjenesteforskningFafos forskning på dette området er konsentrert om konsekvenser av velferdspolitiske løsninger, organisering og utøvelse av ulike velferdstjenester, innretning av velferdsstatens ytelser og stønader, samt forholdet mellom arbeidsliv og velferdsordninger.

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Velferdstjenester

Temasider: Lønn og arbeidsvilkår

lonnsdannelseHvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? Det er sentrale spørsmål for Fafos forskning på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet.

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på våre temasider om Arbeidsliv og arbeidsmarked