Skip to main content

Sissel C. Trygstad

Forskningssjef
To english version

  Utdanning

  Dr. polit., NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2004): «Det kommunale bedriftsdemokratiet i møte med New Public Management».

  Cand. Polit, UiO, Insitutt for sosiologi (1995). «Vi fikk ikke en gang prøvd. Oppkjøpet av Freia Marabou AS».

  Professor II ved Nord Universitet.

  Arbeidsområder

  Organisatorisk endring, partsforhold, ledelse og arbeidsorganisering i kommunal sektor, varsling

  Aktive prosjekter

  Ledernes medbestemmelsesbarometer
  Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer knyttet til blant annet mangel på arbeidskraft, digitalisering, rettferdig/grønn omstilling, migrasjon og flukt. Endringsprosessene er ikke nye, men treffer oss som samfunn og arbeidsliv med større kraft enn tidligere. Samtidig viser den økonomiske utviklingen at vi er inne i en såkalt «dyrtid». Spørsmål knyttet til virksomhets- og arbeidsorganisering, arbeidskraftstrategier, bruk av digitale og teknologiske verktøy, kompetanseutvikling større og mindre endringsprosesser (inkl. outsourcing) og arbeidsmiljø i vid forstand er bare noen eksempler på utfordringer som mange av Ledernes medlemmer erfarer og må håndtere. For å yte god bistand, ønsker Lederne å ta temperaturen på medlemmenes hverdag.
  Insourcing av renhold i Forsvaret
  Prosjektet skal følge tilbakeføringen av renholdet i Forsvaret, etter at dette ble outsourcet til privat sektor i 2014. Studien er en oppfølging av Fafo-rapport 2018:32, Når jobben settes ut på anbud.
  Arbeidstilsynets rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø

  Dette prosjektet vil dokumentere rollen til og arbeidsformene i Arbeidstilsynet. Videre vil vi utrede aktiviteter til interne og eksterne forebyggende tjenester som støtter etterlevelse og fremmer HMS, og til slutt beskriver vi samspillet mellom disse to

  Ytringsfrihet, varsling og styringsrett i et komparativt perspektiv

  For arbeidsgivere og virksomheter kan det være avgjørende at arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold, for eksempel for å unngå farlige situasjoner og ulykker. Likevel viser det seg å være risikabelt for arbeidstakere å si fra om bekymringer sine eller varsle. Ledere og eiere kan ha sterke interesser i å skjule informasjonen.

  Den norske modellen på mikronivå – styrke i krevende tider?

  2020 og 2021 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften, og nedstengningen i mars 2020 førte til tosifrede arbeidsledighetstall.

  Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft

  Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler, og årsaker til at slike avtaler ikke blir oppnådd. Prosjektet målretter også politikk og strategier for å opprettholde kollektive organiseringer. Colossus studerer til slutt implementeringen av kollektive organiseringer og avtaler.

  Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv
  I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.
  Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

  I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

  Fafo-publikasjoner

  Artikler og bokkapitler

  Fullførte prosjekter

  Arbeidslivsbarometeret

  På oppdrag for Fagforbundet skal Fafo utvikle to indikatorer for å måle utviklingen innenfor kompetanse og stillingsstørrelse i arbeidslivet, med et særlig vekt på Fagforbundets medlemsgrupper.

  Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider?

  I 2020 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften. For medlemmene i Unios 13 forbund, har krisa slått ulikt ut. De som kunne, ble sendt på hjemmekontor. Arbeidstakere innenfor undervisning skulle mestre en digital hverdag nærmest over natta samtidig som at kontakt med elever/studenter og hjem skulle opprettholdes.

  Den nordiske modellen og covid-19

  SAMAK har bedt Fafo utarbeide et perspektivnotat om hvilke trusler, utfordringer og muligheter den nordiske modellen kan stå overfor i kjølvannet av koronakrisa.

  Evaluering av hovedavtalen i staten

  Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

  Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging
  Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføre en kartlegging av hvordan renholdsbransjen i proffmarkedet fungerer.
  Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene?

  I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014.

  Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

  Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

  100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

  Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

  Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd

  Ideelle organisasjoner har historisk levert sentrale velferdstjenester integrert i offentlig velferdspolitikk.

  The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation

  Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

  Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

  Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad blir ansatte oppmuntret eller begrenset til å bruke sin ytringsfrihet?

  Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

  Fafo vil gjennomføre en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

  Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

  I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.

  Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune

  Sandnes kommune ønsker en evaluering av sine varslingsrutiner. Fafo skal blant annet gjennomføre en spørreundersøkelse blant arbeidstakerne i kommunen. I tillegg blir det intervjuer med utvalgte nøkkelinformanter. Noen sentrale spørsmål er om de ansatte kjenner til regelverket og rutinene, og i hvilken grad det varsles om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

  Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv

  I dette prosjektet utforsker vi deltidsarbeidets nye realiteter og betydninger. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

  Hensikten med undersøkelsen er å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet kan skape gode betingelser for deltakelse i egen organisasjon i årene framover. Bakgrunnen er blant annet økt bruk av sosiale medier i samfunnsdebatten og det engasjementet som arbeidstidsspørsmålet har utløst blant Utdanningsforbundets medlemmer i skoleverket.

  Tilknytningsformer i arbeidslivet

  Dette prosjektet består av to moduler: 1) Arbeidstakernes tilknytningsformer og 2) Virksomheters bruk av ulike typer tilknytningsformer og tjenesteleverandører.

  Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore

  Hvordan er situasjonen for innleide arbeidstakere i verftsindustrien, petroleumsanleggene og offshore? Praktiseringen av regelverket for innleie, opplæring og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet er blant de områdene som skal undersøkes.

  Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU.

  Hva er varsling?

  Hva er varsling, hva er kritikkverdige forhold, og hva gjør man når man kommer i en varslersituasjon.

  Bedriftsdemokrati og medbestemmelse

  Departementet ønsker en kartlegging av utbredelsen av ansattes styrerepresentasjon i virksomhetens styre og bedriftsforsamling, og en belysning av hvorfor ordningen blir eller ikke blir brukt, om kjønnskvoteringsbestemmelsene blir oppfylt samt omfang et av virksomheter hvor de ansatte benyttes seg av sine rettigheter.

  Flexicurity - nordiske reguleringsregimer

  Flexicurity - et relativt nytt begrep som sikter på å betegne et reguleringsregime som ivaretar både virksomhetens behov for fleksibilitet og arbeidstakernes behov for sikkerhet.

  Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor

  Prosjektet skal gi partene kunnskap om praksis og erfaringer fra de lokale lønnsforhandlingene for ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3.4.1 og 3.4.2 i kommuner og fylkeskommuner.

  Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime

  Utredningsnotat om hvordan rammebetingelser fra EU/EØS kan påvirke norsk arbeidsliv, både direkte og indirekte. Notatet skal inneholde overordnede rammebetingelser, som f eks indre marked og et oversiktskart med beslutningsprosesser og tidslinje.

  OECD Youth employment

  The OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs is carrying out a thematic review of policies to facilitate school-to-work transition and improve employmnent of young people, i.e. teenagers (aged 15/16-19) and young adults (aged 20 - 2 4 and 25 - 29). Fafo har påtatt seg å svare på noen av spørsmålene fra OECD til AID.

  Uønsket deltid

  Få økt kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid i Vinmonopolet og Posten, og for deler av sykehus/sykehjemssektoren. Få kunnskap om økonomiske konsekvenser ved bruk av deltid for de samme virksomhetene.