Skip to main content

Nyhet

Mixed results for inclusive work interventions

News | 25 August 2020 | Alf Tore Bergsli

En ny artikkel skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad undersøker om innføring av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen rettet mot ansatte med helseproblemer eller redusert arbeidsevne – som er et mål for den nasjonale IA-avtalen – har påvirket generell sykefravær og uførerisiko.

Basert på data fra 2000 til 2010 finner studien at slike tiltak påvirket det totale sykefraværet og uførerisikoen kun i mindre grad. Dette skyldes imidlertid at tiltakene bare hadde påvirkning i deler av arbeidsmarkedet. Videre reduserte tiltakene uførerisiko, men økte sykefraværet. Å beholde ansatte med helseproblemer kan dermed føre til en økning i sykefraværet, selv om studien tyder på at noen får forlenget arbeidskarriere.

An article by Roy A. Nielsen and Tove Midtsundstad investigates whether introducing workplace health-promotion interventions targeting employees with health problems or reduced work ability, as is the aim of the Norwegian establishments’ Inclusive Working Life (IWL) agreement, affected overall sick leave and disability risk.

Based on data from 2000 to 2010, the study finds that such interventions affected overall sickness absence and disability risk only to a minor degree. However, this was mainly due to interventions only having an impact in parts of the labour market. Furthermore, the interventions reduced disability risk but increased sickness absence. Retaining employees with health problems may then cause an increase in sickness absence, although the study suggests that they prolong working careers for some.

Publisert: 25 August 2020