Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

Thursday 30. November 2017

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. Lars Østby fra SSB ga oss innblikk i denne, deretter presenterte Christoffer Berge den årlige oppdateringen på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer. 

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeidsdeltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. De er også blant dem med lavest norskferdigheter i innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resultatene fra en rapport om levekår blant innvandrere i Norge, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo feiret nylig 10 år, og vi fikk innblikk i besøksutviklingen og andre erfaringer fra perioden 2007-2017. Nå, ti år etter, er SUA også etablert i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Program

 

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker og prosjektleder for Fafo Østforum

Innledninger

Lars Østby, SSB: Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Lysark (pdf)

Christoffer Berge, SSB: Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2017. Lysark (pdf)

Lene S. Hagen, SUA: SUA 10 år – besøksutvikling og andre erfaringer fra 2007-2017.
Lysark (pdf)

Bjarte Jørgensen, SUA: SUA to år i Bergen  – besøk og erfaringer fra 2015-2017. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon fra Fafo

Seip, Åsmund Arup (2017), Arbeidsinnvandrere og rus. En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Fafo-rapport 2017:38. Nettutgave

Rapport fra SSB

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen (red.)  (2017) , Levekår blant innvandrere i Norge 2016, Rapporter 2017/13. Statistisk sentralbyrå. Nettutgave

Flere rapporter, og statistikk, finner du på nettsidene www.ssb.no

Om SUA

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 71. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Temaside

På Fafo Østforums temaside Statistikk finner du diverse innvandringsstatistikk fra Statistisk sentalbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoraet (UDI), deriblant befolkning, sysselsetting, sysselsatt på korttidsopphold, arbeidsledighet, innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere og EØS-registreringer. 

Leder, senteret i Bergen

Bjarte Jørgensen

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Leder, senteret i Oslo

Lene S. Hagen

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)