Skip to main content


Research area:

Labour migration

The Eastern enlargements of EU in 2004 kick-started a new phase in the Norwegian working life. This led to unparalleled labour and service mobility to Norway.

Labour migration has had both positive and negative consequences for Norwegian working life. Norwegian enterprises have gained increased access to labour; however, this development has also led to problems concerning low wage competition, social dumping and labour market crime.

Since 2004, Fafo has conducted a series of studies related to labour and service mobility and the development within the common European labour market.

Key topics of our research projects are changes and developments with regard to:

  • Labour migration streams
  • Regulatory regimes and minimum wage setting mechanisms - in Norway, the Nordic countries and the EU
  • Employers’ labour and recruitment strategies
  • Trade unions’ responses 
  • Informal and illegal activities• Working and living conditions among labour migrants and posted workers
  • Measures against social dumping and labour market crime
  • Work environment and health and safety implications
  •  Labour market and social conditions in the sending countries

Ongoing projects

The staffing crisis in the welfare state: Challenges and opportunities
Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
Grey Areas Between Being a Freelancer and an Employee
Prosjektet omhandler gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, med utgangspunkt i sjåfører i varebil-/ budbransjen.
Survey of Muslim Entrepreneurs in Norway

Forskningsprosjektet skal identifisere faktorer som hindrer muslimske selvstendig næringsdrivende i Norge å vokse seg større.

Provision og Labour Rights to Migrant workers (PROMI)

Prosjektet studerer norsk politikkutvikling og innsats for å bekjempe utnyttelse av arbeidsinnvandrere, herunder virkninger av økt tverretatlig samarbeid og kontrollvirksomhet i kampen mot menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sette det norske eksemplet i perspektiv vil det bli gjort sammenligninger med andre nordiske land.

SUNREM – sustainable remote nordic labour markets
SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.
Update - trade union density among labou immigrants

Fafo-notatet "Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere" oppdateres med siste tilgjengelig tall, samt med tall for øvrige innvandrergrupper. Det skal brukes til en stortingsmelding om integreringspolitikk som skal legges fram våren 2024.

Wage levels in industries with extended collective agreements 2022

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

Unionizing labour immigrants

Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er 24 prosent. I dette prosjektet undersøker vi hvorfor det er slik. Det er behov for mer kunnskap om hvordan fagforeninger og klubber jobber for å nå arbeidsinnvandrere og hvilke erfaringer de organiserte arbeidsinnvandrerne har gjort seg.

Better enforcement through improved Nordic–Baltic cooperation

Dette prosjektet skal identifisere beste praksis og bidra i arbeidet med å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere. Målet er også å bidra med kunnskap til arbeidet i European Labour Authority (ELA). Fafo vil samarbeide med arbeidstilsynene i Norge, Danmark, Island, Latvia, Estland, Litauen og Finland. Partene i arbeidslivet vil også bli involvert i forbindelse med prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer og workshops og resultatene skal formidles på seminarer.

National Correspondent EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Ship Global

Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land – skal besvare gjennom prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Moving trades – National skills regimes in transnational labour markets

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Wages in industries with general application of collective agreement

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2020.

Evaluation on NOKUTs recognition of foreign vocational education and training

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen.

Labour immigration from third countries

UDI ønsker bistand til en analyse av hvordan det kan legges til rette for at Norge kan tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland (land utenfor EU og EØS).

Political scope of action within the EEA

Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

ACPD and the fight against work related crime

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Har denne reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

The Church City Mission's work with poor immigrants

Bymisjonssenteret har bedt Fafo om å kartlegge og systematisere kunnskapen de ansatte ved senteret har opparbeidet gjennom mange års arbeid med fattige tilreisende. Gjennom dette arbeidet er det observert tilfeller av menneskehandel i den norske straffeloven, i tillegg til andre former for grov utnytting.

Migrants from Romania, Bulgaria, Estonia and Lithuania in Norway
Hva slags informasjon har arbeidsinnvandrere fra disse landene behov for når de drar til Norge for å jobbe eller drive næringsvirksomhet?
Knowledge of the Norwegian language among migrant workers
Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis?
Working and living conditions for migrants from Poland and Lithuania

I dette prosjektet vil vi gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen.

Working conditions among Romanian and Bulgarian truck drivers in Norway

Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.

Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon
Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring.
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information

Worker protection regulation for posted workers in the EU is seriously inadequate.