Skip to main content

Seminar i regi av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning

Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

Thursday 8. February 2024

kl. 14:00–15:30

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Situasjonen forverres av et stort antall flyktninger som også skal ha et sted å bo. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. På dette seminaret satt vi søkelyset på arbeidsinnvandreres boforhold, med vekt på dem som ikke eier egen bolig.

Rundt halvparten av bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen, Latvia og Romania leier bolig. De som er på korttidsopphold, for eksempel pendlere, er som regel avhengig av innkvartering i regi av arbeidsgivere. Her avdekkes det ofte mangler og dårlige boforhold i overfylte leiligheter og slitne brakkerigger. Blant dem som har falt ut av arbeidsmarkedet og har fått sosiale problemer, er det risiko for rett og slett å mangle tak over hodet.

Disse problemene er spesielt synlige i de større byene. Samtidig er det store forskjeller mellom innvandrere og norsk-fødte på boligmarkedet, uavhengig av hvor sentralt man bor.

I Norge er det mest vanlig å eie sin egen bolig. Leiesektoren er begrenset, det meste er privat utleie, det er få profesjonelle aktører og det kommunale utleietilbudet er marginalt. Det kan være krevende å finne sin plass, spesielt når det er mangel på utleieboliger, mange som har behov for å leie bolig og betydelig vekst i leieprisene.

Fra myndighetenes side ses uforsvarlig innkvartering i regi av arbeidsgiver i sammenheng med annen arbeidslivskriminalitet. I regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra 2022 heter det at det derfor er behov for en tydeliggjøring av hva som ligger i arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig innkvartering.

 • Hvordan slår økt press i utleiemarkedet ut for arbeidsinnvandrernes boligsituasjon?
 • Hvordan slår dyrtid og økte leiepriser ut for denne gruppen?
 • Hva er behovene hos de som er avhengig av arbeidsgivers innkvartering?
 • Er det forhold i norsk boligpolitikk som forsterker utfordringene for arbeidsinnvandrerne?
 • Hva kan gjøres for å sikre arbeidsinnvandrere på utleiemarkedet trygge boforhold?
 • Er det behov for endringer i boligpolitikken for å sikre de som leier bolig en trygg bosituasjon?
På dette seminaret ble det presentert et notat fra Fafo hvor vi har samlet kunnskap om arbeidsinnvandreres boforhold og hva som kan gjøre dem spesielt utsatte på boligmarkedet. Samfunnsøkonomisk analyse AS presenterte fakta om det norske utleieboligmarkedet. Videre fikk vi høre om erfaringer og forslag til tiltak fra Leieboerforeningen, Fellesforbundet, Frelsesarmeens migrasjonssenter, Arbeidstilsynet og Kirkens Bymisjon.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo og Inger Lise Hansen, Fafo og BOVEL

Presentasjon av nytt arbeidsnotat om arbeidsmigranters boforhold, ved Anette Brunovskis, Fafo. Presentasjonen (pdf)

Presentasjon om det norske markedet av leieboliger, økt press og utfordringer med å finne et sted å bo, ved Marthe Norberg-Schulz, Samfunnsøkonomisk analyse AS. Presentasjonen (pdf)

Historier fra virkeligheten

 • Aleksandra Czech-Havnerås, Frelsesarmeen migrasjonssenter
 • Joachim Espe, Fellesforbundet
 • Morten Stensrud, Arbeidstilsynet

Hva gjør vi med dette? Hva er mulighetsrommet? Bør regelverket endres?

 • Mari Seilskjær, Kirkens Bymisjon
 • Anne-Rita Andal, Leieboerforeningen
 • Jardar Sørvoll, OsloMet/NOVA og BOVEL
Spørsmål til panelene fra sal og seere