Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer

  • Fafo-notat 1999:04
  • Fafo-notat 1999:04
På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund skal Fafo i notatet:
  • Foreta beregninger av aldersbestemte avgangsrater for ansatte over 50 år
  • Tegne såkalte overlevelseskurver fra 50 til 70 år for en kohort av kommunalt ansatte
  • Foreta beregninger av en samlet forventet pensjonsalder for hele materialet
  • Foreta beregninger av forventet pensjonsalder for ulike undergrupper av kommunalt ansatte arbeidstakere for eksempel etter kjønn, inntektsnivå og yrke
Beregningene og analysene gjøres med bakgrunn i data fra Kommunal Landspensjonskasse for 1997.
  • Published: 3. January 1999
  • Ordering ID: 616

Fafo researchers