Skip to main content
  • Hanne Cecilie Kavli

Hva er det med Oslo?

Fra måling av resultater til måling av kvalitet

  • Fafo-notat 2010:06
  • Fafo-notat 2010:06
Oslo hadde i 2009 drøyt 200 flyktninger og innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram. Til tross for at de er den største kommunen i landet også på dette området, presterer Oslo under gjennomsnittet med hensyn til deltakernes overgang til arbeid og/eller utdanning. I dette notatet ser vi kort på mulige årsaker til dette, først og fremst for å sette enkel statistikk over overgang til arbeid eller utdanning inn i en litt større sammenheng. Det påpekes at det ligger stordriftsfordeler både i organiseringen og i registreringen av introduksjonsprogrammet i Oslo som ikke er hentet ut. Én av utfordringene er at de ulike registrene man rapporterer til, foreløpig ikke snakker sammen. I notatet tas det til orde for å få på plass et felles registreringssystem som både er enkelt å bruke og lett å få informasjon fra. Videre at man i større grad konkretiserer og registrerer delmål i kodeverkene, i tillegg til noe mer omfattende sluttmål.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for kultur og utdanning, og det er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
  • Published: 4. January 2010
  • Ordering ID: 10102
Last ned publikasjonen

Fafo researchers