Hanne Cecilie Kavli
Hanne Cecilie Kavli
Head of Research

    Academic background: PhD in sociology, University of Oslo

Research areas:

Inclusion of immigrants | The multi-cultural society | Exclusion and marginalisation | Children of immigrants | Integration and skills | The introduction programme for refugees in Norway | Migration


Hanne Cecilie Kavli is a senior researcher and research director at Fafo with immigration and integration as her special area. She has worked extensively on issues related to welfare and integration policy. In recent years, she has been concerned with family practices and gender equality in immigrant families. She has studied how attitudes and values ​​influence women's professional participation and how the organization of welfare states and labor markets influence women's motivation and opportunity to participate in working life. Kavli has published a large number of research reports at Fafo and a number of articles and book chapters both nationally and internationally. She has broad experience in obtaining, using and analyzing both qualitative interviews, surveys and register data.

Kavli has led a large number of research projects at Fafo and has conducted extensive editorial work. She also conducts extensive dissemination work by giving invited lectures, writing op-eds and arranging seminars and conferences.

Download: CV 2018

+47 40067739
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Beret Bråten
Oslo er fortsatt en delt by
Levekår, trygghet og tillit
Fafo-notat 2023:11
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Hanne C. Kavli, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
En hånd på rattet
Tiltak for kvalitetsutjevning i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2022:03
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Hanne C. Kavli
Kontinuitet og endring
Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge
Avhandling for Ph.d. graden.
Fafo-rapport 2020:08
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet
Fafo-rapport 2020:16
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet
Forslag til modeller for pilotering og utprøving
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Kvinner i kvalifisering
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
Fafo-rapport 2011:02
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang
Fafo-notat 2011:06
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli
Lærere i Oslo voksenopplæring
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring. Krafttak for norskopplæring – delrapport 3
Fafo-notat 2011:02
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
Stønadsordningen for enslige forsørgere
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
Fafo-rapport 2010:32
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk
Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring – delrapport 2
Fafo-notat 2010:10
Hanne Cecilie Kavli
Hva er det med Oslo?
Fra måling av resultater til måling av kvalitet
Fafo-notat 2010:06
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Fafo-rapport 2009:39
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
Fafo-rapport 2009:24
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Jeg følte det var min dag
Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008
Fafo-rapport 2009:18
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 2007:34
Hanne C. Kavli
En felles fritid?
Livet etter skoletid blant barn og unge i Oslo
Fafo-rapport 2007:22
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
De vil nok det samme
Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Hvordan gikk det etterpå?
En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata
Fafo-notat 2004:24
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Det globale ekteskapsmarkedet
Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
Fafo-notat 2004:23
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Kurs for arbeid
Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 387
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
En dråpe, men i hvilket hav?
Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Styring over eget liv
Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
Fafo-rapport 345
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Må de være ute om vinteren?
Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Syk og misforstått?
En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus
Fafo-notat 1998:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet
Etterspørsel etter, og bruk av barnehager blant innvandrerforeldre i Bergen, Oslo og Trondheim
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Arbeidslivets randsoner
Søkelys på arbeidslivet 2020

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction
2019 | Les mer om boka / Read more at Policy Press

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration
2017 | Les mer / Read more at e-elgar.com

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.
Tidsskrift for samfunnsforskning 2016

Hanne Cecilie Kavli

Adapting to the Dual Earner Family Norm?
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway
Journal of Ethnic and Migration Studies 2015 | Abstract

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere
Søkelys på arbeidslivet 2015

Hanne Cecilie Kavli

Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier
2012 Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver | Omtale, nettbutikk hos Gyldendal

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier
2012 Statsborgersermoniar i skandinavia

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange
2012 Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees
Journal of European Social Policy 2011 | Nettutgave

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse
2009 Barnefattigdom | Les mer / Read more

Line Eldring, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei

Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009
IMDi-rapport 2009

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere
2007

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring
2007

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter
1997

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner
1997

Other publications

  • Project management: Hanne Cecilie Kavli
  • Project management: Anne Britt Djuve (pt i permisjon)
  • Completed projects