Skip to main content
Kristine Nergaard

Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 1996:15
  • Fafo-notat 1996:15

I dette notatet analyseres organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i Norge ut fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU) 2. kvartal 1995. Undersøkelsen omfatter intervjuer med over 11 000 lønnstakere, og er sannsynligvis det beste redskapet i Norge for å analysere organisasjonsgradens variasjon etter egenskaper ved arbeidstakeren (kjønn, alder, utdanning, yrke osv), kjennetegn ved arbeidsforholdet (ansettelsesform, arbeidstid, ansiennitet osv) og kjennetegn ved bedriften (størrelse, næring, beliggenhet osv).

  • Published: 15. January 1996
  • Ordering ID: 876

Fafo researchers