Skip to main content
  • Åsmund Hermansen

Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

  • Fafo-notat 2011:14
  • Fafo-notat 2011:14
I dette notatet beskrives organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren i Norge. Innledningsvis gis en beskrivelse av den historiske utviklingen innen sektoren. Videre tar notatet for seg dagens organisering. En sentral dimensjon som belyses er utviklingen i kommunalt og ikke kommunalt eierskap innen sektoren. En annen sentral dimensjon som belyses er forholdet mellom institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg. Notatet behandler også bruken av New Public Management-inspirerte virkemidler innen pleie- og omsorgssektoren og bruken av konkurranseutsetting. Det avsluttes med en oppsummering av hovedpunkter og en kort drøfting.
  • Published: 10. January 2011
  • Ordering ID: 10135
Last ned publikasjonen

Fafo researchers