Skip to main content
  • Anne Britt Djuve

Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt

  • Fafo-notat 2002:08
  • Fafo-notat 2002:08
Dette notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt om bosettingsmønster og integrering av overføringsflyktninger. Utgangspunktet for prosjektet var data som tyder på at overføringsflyktninger har en vanskeligere integreringskarriere enn andre flyktningekategorier, og at det derfor kan være grunn til å ta spesielle hensyn ved bosetting og integrering av disse. I forprosjektet er følgende problemstillinger belyst: Hva kjennetegner kommuner som bosetter overføringsflyktninger, sammenliknet med kommuner som bosetter andre flyktningekategorier? Er det forskjeller i kommunenes sentralitet, arbeidsledighetsnivå og erfaring med integreringsarbeid? Er det forskjeller i flyttemønstre mellom de ulike flyttekategoriene? Avslutningsvis er det også kort presentert data for yrkesdeltakelse og uføretrygding, for å gi en indikasjon på forskjeller i integreringsgrad etter flyktningestatus.
  • Published: 5. January 2002
  • Ordering ID: 682
Last ned publikasjonen

Fafo researchers