Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Pensjonering i stat og skoleverk

Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999

  • Fafo-notat 2001:01
  • Fafo-notat 2001:01
I dette notatet beskrives avgangsmønsteret i 1999 og dels 1996 for eldre arbeidstakere mellom 50-70 år i staten, skoleverket og et utvalg fristilte etater. Pensjoneringsmønsteret beskrives ved hjelp av såkalte overlevelseskurver og ved å beregne den gjennomsnittlige forventede avgangsalderen for ulike typer ansatte. Vi fokuserer på variasjonen i avgangsmønster mellom ulike etater og virksomheter og mellom et utvalg stillinger i stat og skoleverk. I tillegg er det gjennomført en begrenset analyse av avgangen i ulike aldersintervaller. Beregningene baserer seg på registerdata fra Statens pensjonskasse.
  • Published: 2. January 2001
  • Ordering ID: 657
Last ned publikasjonen

Fafo researchers