Skip to main content
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt

Unge i utsatte boområder – en kunnskapsoversikt

Delrapport

  • Fafo-notat 2019:24
  • Fafo-notat 2019:24

I dette notatet går vi igjennom forskning på årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Notatet er basert på foreliggende kunnskap om hva som skaper ulikhet. Vi ser på følgende områder: sosial bakgrunn, inntekt og levekår, utdanning og utenforskap, og ulikhet i utdanning langs etniske skillelinjer. Videre går vi inn på utenforskap i fritid og sosial deltagelse, konsekvenser av å vokse opp i utsatte nabolag, og kriminalitet og utenforskap. Avslutningsvis ser vi på områdesatsinger som tiltak.

Prosjektet «Unge i utsatte boområder» er finansiert av IMDi. Sluttrapporten vil bygge på empiriske datainnsamlinger blant unge i utsatte boområder og tjenesteapparatet, og den vil legges frem i 2020.

  • Published: 29. November 2019
  • Ordering ID: 10314

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • IMDi