Fafo reports

Search publications

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Tove Midtsundstad
Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter
Fafo-rapport 401
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Heidi Gautun
Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg
Fafo-rapport 399
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Fafo-rapport 398
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
Mona Bråten
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat
Fafo-rapport 396
Leif E. Moland og Heidi Gautun
Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren?
En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
Fafo-rapport 395
Anna Hagen og Elin Svensen
Billett til yrkeslivet
Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune
Fafo-rapport 394
Elin Svensen og Barbro Svensson
Fafo-rapport 392
Leif E. Moland og Halvor Holmli
Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune
Fafo-rapport 390
Anders B. Fyhn
Sykefravær i butikker innenfor COOP
Evaluering av tiltakene kollektiv bonus og utvidet egenmelding
Fafo-rapport 389
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 388
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Kurs for arbeid
Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 387
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland
Fafo-rapport 386
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen
Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem
En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT
Fafo-rapport 384
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering
Fafo-rapport 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
<<  37 38 39 40 41 [4243 44 45 46  >>