Skip to main content
  • Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

«Bare plunder og heft»

Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor

  • Fafo-rapport 2017:26
  • Fafo-rapport 2017:26

De siste årene har Stortinget vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. Mens den generelle adgangen til midlertidige ansettelser var ment å øke arbeidsgivernes fleksibilitet, har retten til utvidet stilling hatt som formål å gi deltidsansatte sterkere rettigheter. I denne rapporten undersøker vi hvilke utslag disse endringene har hatt for kommunale arbeidsgivere. Vi gjør rede for kommunenes vurderinger knyttet til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag, i hvilke tilfeller hjemmelen brukes og hvorfor den eventuelt ikke brukes. Vi ser også på hvordan bestemmelsene om deltidsansatte håndteres, og om de har ført til endringer i kommunenes arbeidsgiverpolitikk. Rapporten er finansiert av KS.

  • Published: 16. August 2017
  • Ordering ID: 20634

Fafo researchers