Skip to main content
  • Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn

Bedriften som lærested

En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter

  • Fafo-rapport 212
  • Fafo-rapport 212

Bakgrunnen for denne rapporten er en rekke nye forslag om mulige etter- og videreutdanningsreformer, hvor arbeidstakernes kompetanse vurderes som en stadig viktigere produksjonsfaktor. Håpet er at rapporten skal gi nyttige bidrag til diskusjonen omkring hvordan eventuelle tiltak og reformer skal utformes. Følgende tema beskrives og drøftes:

  • Bedriftenes behov for kompetanseutvikling
  • Samfunnsmessige rammer for etter- og videreutdanning
  • Hvem får etter- og videreutdanning?
  • Hvilke opplæringstiltak benytter bedriftene seg av?
  • Hva styrer beslutninger og opplæringspraksis i bedriftene?

For å oppnå størst mulig bredde i beskrivelsen, benyttes en rekke ulike metoder og perspektiver i rapporten. Temaene drøftes både med utgangspunkt i foreliggende forskningslitteratur, mer makroorienterte arbeidsmarkedsmodeller, en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av arbeidstakere og utfra intervjuer blant ledelse og fagforeninger i 11 norske bedrifter.

Forskningsstiftelsen Fafo har vært ansvarlig for prosjektet, og ECON Senter for økonomiske analyser, Fafo og Senter for organisasjonslæring AS har samarbeidet om gjennomføringen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

  • Published: 2. February 1997
  • Ordering ID: 212
Last ned publikasjonen