Skip to main content
  • Dag Olberg

Fleksibilitet og byråkrati

Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet. Doktoravhandling

  • Fafo-rapport 450
  • Fafo-rapport 450

Avhandlingen tar utgangspunkt i spenningsforholdet mellom teorier om nye fleksible organisasjonsformer og byråkrati. Nye bedriftsorganisasjoner kan innebære at yrkesrollene til funksjonærene endres eller settes under press. Fleksible organisasjonsformer kan også føre til at det tradisjonelle partsforholdet endres.

Avhandlingen viser hvordan antallet industrifunksjonærer totalt har økt, både absolutt og relativt. De empiriske dataene viser blant annet at forholdstallet mellom arbeidere og arbeidsledere har vært overraskende stabilt. Analysene viser videre at grensene mellom yrkesrollene er blitt mindre tydelige, og at funksjonærene i sine yrkesroller møter krav om både spesialisering og breddekunnskap.

Bedriftene som undersøkes i avhandlingen har gjennomgått endringer i tråd med de nye konseptene for bedrifts- og arbeidsorganisering. Blant avhandlingens konklusjoner er at den byråkratiske organisasjonsmodellen er ambivalent, og at arbeidsorganisasjonenes behov for å håndtere fleksibilitet også kan føre til fornyede byråkratiseringsprosesser.

  • Published: 25. February 2004
  • Ordering ID: 450

Fafo researchers