Skip to main content
  • Mona Bråten og Kristine Nergaard

Heltid en rett – deltid en mulighet?

Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting

  • Fafo-rapport 2011:05
  • Fafo-rapport 2011:05
Denne rapporten omhandler arbeidstid, nærmere bestemt deltid, små stillinger og arbeidstakere som ønsker større stillinger i utvalgte bransjer i privat tjenesteyting. De aktuelle bransjene er: varehandel (detaljhandel), hotell- og restaurantvirksomhet, transport/samferdsel og renhold. I rapporten legger vi vekt på å få frem hvordan fagforbund og klubber innen de aktuelle bransjene arbeider for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Blant de forholdene vi ser på, er hvilke strategier som tas i bruk, inkludert bestemmelser i lov- og avtaleverket, hvilke resultater dette arbeidet har gitt samt hvilke utfordringer forbund og klubber møter i arbeidet for større stillinger.
  • Published: 28. January 2011
  • Ordering ID: 20196