Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen

Ledere i den norske modellen

  • Fafo-rapport 2007:24
  • Fafo-rapport 2007:24

Hva er ledelse? Og hva er ledelse på norsk? Dette er to sentrale spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Vi argumenterer for at ledelse er en sentral komponent i den norske arbeidslivsmodellen, en modell som bæres oppe av et utstrakt samarbeid mellom partene både lokalt og sentralt. Relasjonene mellom partene i arbeidslivet og relasjonenes betydning for ledelsesmønsteret har fått liten oppmerksomhet i ledelseslitteraturen og i norsk lederutdanning, noe som etter vår mening bidrar til at bildet av «norsk ledelse» i liten grad er forankret i praksis.

Denne rapporten er ment som et innspill og et forsøk på å synliggjøre at en ledelse som tilrettelegger for både kollektive og individuelle deltakelsesformer i virksomheten, vil kunne bidra til produktivitet og verdiskapning. I den grad norsk ledelse faktisk oppfyller disse kravene har vi også funnet (deler av) nøkkelen til den nordiske eller norske suksessen.

Norsk ledelse blir ofte fremstilt som likhetsorientert og demokratisk. Gjennom vår fremstilling av «lokal flexicurity» presenterer vi de institusjoner og virkemidler en slik ledelse trenger for å kunne bidra til omstilling og fornyelse. Den gjensidige avhengigheten mellom individuell deltakelse og representative ordninger er et sentralt punkt.

  • Published: 19. February 2007
  • Ordering ID: 20024