Skip to main content
  • Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Levekår og sosialhjelp

Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner – effekt på sosialhjelpsutgifter

  • Fafo-rapport 2008:02
  • Fafo-rapport 2008:02

Denne rapporten undersøker sammenhengen mellom levekårsproblemer og sosialhjelp. Vi fokuserer på tre hovedspørsmål. Først undersøker vi hvem som er sosialhjelpsmottakere, hvilke levekårsproblemer de har, og om hopning av levekårsproblemer fører til at andelen sosialhjelpsmottakere øker. Deretter analyserer vi betydningen av levekårsproblemer og kombinasjoner av disse i forhold til stønadsnivået til den enkelte. Det siste hovedspørsmålet er hvilken betydning individuelle levekårsproblemer har for kommunale utgifter til sosialhjelp. I analysene ser vi i tillegg på om det er en sammenheng mellom utbetalt sosialhjelp og bosettingsmønster, det vil si om personer med levekårsproblemer bor samlet eller spredt.

  • Published: 4. February 2008
  • Ordering ID: 20044
Last ned publikasjonen

Fafo researchers