Staff
Roy A. Nielsen
Researcher

    Academic background:

    Cand. polit., Sociology, University of Oslo


Research areas:

Poverty and social security | Labour market integration | Pensions | Active ageing policy at the workplace | Forum for innovation in welfare services | Forum for innovation in welfare services

+47 93214580
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 2021:20
Roy A. Nielsen
Pensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019
Fafo-rapport 2020:31
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV
Fafo-rapport 2020:19
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko
Fafo-notat 2020:05
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Faktaflak august 2019
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Heving av aldersgrensen for stillingsvern
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Roy A. Nielsen
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer
Fafo-notat 2017:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Roy A. Nielsen
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Uførereformen
Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET
Fafo-rapport 2014:37
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Fafo-notat 2013:18
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Yrkesskade – mest for menn?
Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel
Fafo-rapport 2012:45
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
Stønadsordningen for enslige forsørgere
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
Fafo-rapport 2010:32
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2009:45
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Barnefattigdom i Norge
Omfang, utvikling og geografisk variasjon
Fafo-rapport 2009:38
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen
Går fattigdom i arv?
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp
Fafo-rapport 2008:14
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Levekår og sosialhjelp
Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner – effekt på sosialhjelpsutgifter
Fafo-rapport 2008:02
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Levekår på vandring
Velstand og marginalisering i Oslo
Fafo-rapport 2007:05

Engan, H., Oldervoll, L. M., Bertheussen, G. F., Gaarder, M. H., Nielsen, R. A., Paraponaris, A., . . . Torp, S.

Long-term work outcomes and the efficacy of multidisciplinary rehabilitation programs on labor force participation in cancer patients - a protocol for a longitudinal prospective cohort study
Harald Engan, m.fl.
Journal of Public Health Research 2020 | Open access

Birgit Brusletto, Roy A. Nielsen, Harald Engan, Line Oldervoll, Camilla M. Ihlebæk, Nina Helen Mjøsund & Steffen Torp

Labor-force participation and working patterns among women and men who have survived cancer: A descriptive 9-year longitudinal cohort study
Scandinavian Journal of Public Health 2020 | Open access

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
European Journal of Education 2019

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin 2016 | Last ned/download

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.
Nordic Journal of Working Life Studies 2012 | Last ned/Download

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sophie D. Fosså, Sævar B. Gudbergsson, & Alv A. Dahl

Change in employment status of 5-year cancer survivors
European Journal of Public Health 2012 Download

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sævar B. Gudbergsson, Sophie D. Fosså & Alv A. Dahl

Sick leave patterns among five-year cancer survivors: a registry-based retrospective cohort study
Journal of Cancer Survivorship: Research 2012 | Les mer / Read more

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?
Søkelys på arbeidslivet 2012 | Les mer/Read more

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment
Acta Oncologica 2010 | Les mer / Read more

Other publications

  • Project management: Tove Midtsundstad
  • Project management: Tove Midtsundstad
  • Current projects