Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Arne Pape

Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor

En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område

  • Fafo-rapport 343
  • Fafo-rapport 343

Bare gjennom dyktige, godt skolerte og oppdaterte tillitsvalgte på alle nivåer kan en arbeidstakerorganisasjon ivareta sine medlemmers interesser og bidra til gode og godt organiserte arbeidsplasser i et arbeidsliv i endring. Fagforbund har en rekke verv å fylle samtidig som det er en god del gjen-nomtrekk blant de tillitsvalgte. De fleste arbeidstakerorganisasjoner bruker derfor betydelige økonomiske og menneskelige ressurser på skolerings-virksomhet.

Denne rapporten omhandler tillitsvalgtopplæringen innen LO Stats område. Datagrunnlaget er kursarrangørenes oversikter over kurs og deltakere samt regnskaper og annet skriftlig materiale. Vi diskuterer de tre hovedgruppene kursarrangører; forbundene, LO Stat og AOF. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant lokalt tillitsvalgte innen LO Stats område.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av LO Stat.

Tema som behandles er:
Organisering og omfang av tillitsvalgtopplæringen

  • Økonomi
  • Opplæringspraksis i organisasjonsleddene
  • Kunnskapsstatus, kunnskapsbehov og kilder til kunnskap
  • Vurdering av dagens system for opplæring
  • Gjennomtrekk, rekrutteringsbehov og opplæringsbehov
  • Published: 15. February 2000
  • Ordering ID: 343
Last ned publikasjonen

Fafo researchers