Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Virker tvang?

Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger

  • Fafo-rapport 234
  • Fafo-rapport 234

Er krav om deltagelse i kvalifiseringstiltak veien å gå for å integrere nyankomne flyktninger i det norske samfunnet? Hensikten med denne rapporten har vært å kartlegge hvilke erfaringer som er gjort på dette området i andre land. Vi beskriver et utvalg av integreringsprogrammer i Nederland, Sverige og USA som har det felles at deltagelse gjøres til vilkår for utbetaling av økonomisk støtte, og at de kan vise til gode resultater i å få flyktninger ut i lønnet arbeid.

Spørsmål som søkes belyst er:

  • er det etisk forsvarlig å bruke tvangsmidler for å få flyktninger ut i arbeid?
  • gir bruk av økonomiske incentiver høyere deltagelse i kvalifiseringstilbud?
  • er det andre fellestrekk ved de programmene som har stor overgang til lønnet arbeid?

Rapporten inneholder dessuten en beskrivelse av integreringsregimene i de tre landene, samt i Norge, og en vurdering av hvor stor avstanden er mellom de suksesskriteriene vi finner for overgang fra offentlig støtte til lønnet arbeid, og dagens norske integreringsregime.

  • Published: 24. February 1997
  • Ordering ID: 234