Skip to main content
  • Leif E. Moland og Halvor Holmli

Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren

Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

  • Fafo-rapport 390
  • Fafo-rapport 390

Offentlig sektor står overfor store utfordringer for å fremstå som kompetent tjenesteyter, attraktiv arbeidsgiver og effektiv forvalter av skattemidler. Presset på omstilling er stort og betydelige endringer skjer nå i alle sektorer og på mange nivåer samtidig.

Kommunene spør seg om løsningen er flere eller færre tjenestenivåer, flere eller færre ledere, flere eller færre møter, flere eller færre merkantilt ansatte, små eller store stillinger, private eller offentlige utførere, mer eller mindre demokrati, hvilke dokumentasjonssystemer osv.

I denne rapporten beskrives Prosjekt Rykkinn i Bærum kommune der en har innført en arbeidslagsmodell i deler av pleie- og omsorgstjenestene. Med dette har de fått en god ledelse nær bruker og ansatte.

Et sentralt spørsmål er hvor selvdrevne en kan gjøre de mange små tjenesteenhetene og samtidig videreutvikle visjonen om en sammenhengende tjenestekjede der bruker står i sentrum for et samarbeidende, tverrfaglig tjenesteapparat.

  • Published: 20. February 2002
  • Ordering ID: 390
Last ned publikasjonen

Fafo researchers