Skip to main content
  • Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen

Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem

En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT

  • Fafo-rapport 384
  • Fafo-rapport 384

AFT er Aetat sitt lavterskeltiltak, og det er rettet mot yrkeshemmede arbeidssøkere med usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Formålet med AFT er å kartlegge deltakernes totale ressurser og utviklingsmuligheter i forhold til arbeidsmarkedet, samt å sette dem i stand til å fungere i forhold til de krav som arbeidslivet stiller, både i forhold til direkte arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.

I denne rapporten foretar vi en kartlegging av AFT med utgangspunkt i retningslinjene for tiltaket. I hvilken grad tilfredsstiller AFT de krav som stilles i retningslinjene? Kartleggingen belyser ulike sider ved AFT:

• Organisering
• Kompetanse
• Målgruppe
• Kapasitetsutnyttelse
• Lokal etterspørsel og tilpasning
• Innhold
• Tverrfaglig samarbeid
• Kjennetegn ved deltakerne

Rapporten viser at AFT er et velfungerende tiltak som i stor grad følger tiltakets retningslinjer, men det avdekkes også forbedringspotensialer på flere områder. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

  • Published: 14. February 2002
  • Ordering ID: 384
Last ned publikasjonen