Skip to main content
  • Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland

Undervisningssykehjemsprosjektet

En underveisevaluering

  • Fafo-rapport 383
  • Fafo-rapport 383

Denne rapporten er en underveisevaluering av Undervisningssykehjemsprosjektet. Formålet er å vurdere mål og foreløpige resultater, organisering, arbeidsform og metode, og å komme med innspill til eventuelle endringer og videre drift.

Undervisningssykehjemsprosjektets overordnede mål er å bidra til økt kvalitet i den kommunale eldreomsorgen. Prosjektet bygger på en antakelse om at dette kan realiseres gjennom bedre utdanning, fagutvikling, kompetanseutvikling og forskning rettet mot eldreomsorgen.

Undervisningssykehjemsprosjektet har en ramme på fire år, fra 1999 til 2002. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og Helsedepartementet, som et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

  • Published: 13. February 2002
  • Ordering ID: 383