Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. Om lag en tredjedel av de barna som ikke går på skolen bor i konflikt- eller sårbare land. Ifølge ILO er 168 millioner involvert i barnearbeid.

Fafo samler utdanningsdata og skriver egne utdanningskapitler i levekårsrapportene. I tillegg har vi jobbet mye med marginaliserte barn, som barnearbeidere, barn utsatt for menneskehandel og gatebarn. Dette er barn som ikke uten videre kan nås med vanlige utdanningspolitiske tiltak.

Fafo vil gjennom forskningen bidra til å fremme kunnskapsbaserte løsninger på verdens utdanningsutfordringer.

Den nye norske regjeringen har gjort kampen for utdanning til sitt bistandspolitiske flaggskip. I Stortingsmelding 25 understreker regjeringen at alle barn har rett til å gå på skolen, og at det nå gjelder å få i stand ordninger som sikrer at også de mest sårbare og marginaliserte barna blir inkludert.

I et felles møte med Gordon Brown, FN’s Spesialutsending for Utdanning, ble det understreket at det særlig må satses på å få bukt med barnearbeid og menneskehandel som involverer barn, og å hindre jenter fra å droppe ut.

Barn i sårbare stater

Fafo har i en årrekke samplet utdanningsstatistikk i sårbare land. Fafos data bidrar til å gjøre anslag over hvor mange barn som ikke går på skolen, hvor og hvem disse barna er og hva slags husholdninger de kommer fra.

Fafos data skaper slik grunnlag for riktig dimensjonering, målretting og design av politikk og programmer som skal bidra til å inkludere disse barna i skolesystemene.

Barnearbeid

Fafo har en lang tradisjon for forskning på barns arbeid, og har omfattende internasjonale nettverk på nettopp dette området. Fafos forskning på barnearbeid består av både kvalitative og kvantitative metoder, og tar ofte for seg konflikten mellom skole og valget om barnearbeid som mange barn og familier i fattige land må forholde seg til.

Dette er et valg som påvirkes av mange forhold:

  • insentivene for skolegang og arbeid
  • fattigdom og kredittforhold
  • foreldres varierende støtte
  • barns egne preferanser. 

Menneskehandel

Fafo har utført en rekke prosjekter i Afrika og på Haiti der barns mobilitet står i sentrum. Dette er et fagområde som spenner fra barnefostring, strategisk forflytning av barn mellom bekjente hushold og barnevandringer med arbeidsformål.

Mange av disse praksisene grenser over i menneskehandel når barnet utsettes for overlagt utnyttelse av arbeidsgivere og mellommenn.

Gatebarn

Fafo har utviklet en banebrytende metode for folketelling av gatebarnbefolkninger. Ved hjelp av såkalt RDS og capture-recapture-metode har Fafo bidratt til å kartlegge gatebarnbefolkningene i flere afrikanske land.

På alle disse områdene arbeider Fafo på oppdrag for de store internasjonale organisasjonene som Verdensbanken og Unicef, og med støtte fra forskningsstiftelser som the Hewlett Foundation.

Etikk

Fafo er opptatt av etikk i barneforskningen. Etisk forskning er viktig, især i arbeidet med sårbare grupper og i land der slike etiske hensyn ikke er etablert praksis.

Barn har tre grunnleggende rettigheter i forskningen. De skal for det første ikke overrepresenteres: Der man like gjerne kan hente kunnskap andre steder skal man ikke bry barn. For det andre skal de ikke underrepresenteres: Barn besitter unik kunnskap som god forskning skal ta i betraktning. For det tredje skal ikke barn feilrepresenteres: Det oppnår man best når barn selv fritt får bestemme hvordan de vil formidle sine historier og perspektiver.

Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Kontakt

Forskere

Anne Kielland
Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Rapport Fafo 2014:57
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2014:56
Henriette Lunde
The violent lifeworlds of young Haitians
Gangs as livelihood in a Port-au-Prince ghetto. The Haiti Youth Project
Fafo-paper 2012:03
Fafo-report 2010:44
Henriette Lunde
Young Haitian Labour Migrants
Risks and opportunities in Haiti and in the Dominican Republic
Fafo-report 2010:24
Henriette Lunde (dir.)
Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009
Volume I: Rapport de Statistiques
Fafo-report 2010:04
Fafo-report 2009:53
Henriette Lunde
Youth and Education in Haiti
Disincentives, vulnerabilities and constraints. Haiti Youth Project
Fafo-paper 2008:26
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31

Mapatano Mala Ali, Christiane Horwood & Anne Hatløy

Building a new master’s and PhD programme in nutritional epidemiology in Kinshasa
How to face obstacles beyond the control of the project | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA | 2010 Commonwealth Ministers Reference Book 2010 | Link