Skip to main content

Anne Kielland

Forsker
To english version

Anne Kielland er primært barneforsker, og tilknyttet forskningsgruppa Globale studier. Hun samarbeider med Velferdsgruppa om prosjekter for utsatte grupper i Norge, som ME-syke og nevrodiverse ungdom og unge voksne.

Kielland begynte på Fafo i 2006, etter å jobbet i 10 år for Verdensbanken, hovedsakelig med barnesårbarhet i Afrika, og noe i Latin- og Mellom-Amerika. De senere årene har hun jobbet mye med sårbare gruppers inkludering i utdanning i Vest-Afrika og på Haiti.

Hun har utarbeidet fire forskningsrådsfinansierte programmer med denne tematikken i Vest-Afrika, og senere ledet arbeidet med disse.

Kielland forsker også på utsatte gruppers levekår og møter med offentlige tjenester i Norge.  For tiden gjelder dette særlig to prosjekter: det første et forskningsrådsfinansiert prosjekt om mennesker med myalgisk encefalopati (ME), og det andre om barn og unge med nevrobiologiske diagnoser, finansiert av Extrastiftelsen-Dam.

Kielland arbeider i hovedsak kvantitativt, men leder også kvalitative arbeider under noen av prosjektene sine.

Utdanning

Hovedfag i Statsvitenskap, UiO
Doktorgrad i Sosiologi, UiO

Arbeidsområder

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.


Aktive prosjekter

Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser

Prosjektet NEUROLIFE kartlegger erfaringer med og perspektiver på levekår, deltakelse og offentlige tjenester hos ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnoser. De mest sentrale nevroutviklingsdiagnosene er ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Uforholdsmessig mange unge voksne med disse diagnosene strever psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk, og de offentlige tjenestene evner i dag bare i begrenset grad å bidra til å redusere disse belastningene.

Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Europa, flyktninger og migrasjon

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Levekårsundersøkelse: levekår og nevromangfold (Nevroliv)

Vi trenger bedre kunnskap om levekår til unge med nevrodiagnoser i Norge.

Tjenesten og MEg

Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF or Fafo. 

Hvordan øke barns, spesielt jenters, overgang fra barne- til ungdomsskolen

Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Education sector consultancy, Niger

Sektorrapport om utdanningssektoren i Niger, samt et appraisaldokument om fellesfondet for utdanning i Niger, administrert av Verdensbanken.

Haiti out-of-school children

The Haitian partner, IHE, is contracted by Unicef Haiti to collect quantitative and qualitative data on the profile of out-of-school children and the processes they are part of.

Education in Haiti
Report on the education sector in Haiti with a particular emphasis on the situation in the Sud Department.
Evolution in approaches to education in slums

Background paper for Unesco's Global Monitoring Report 2015, Case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh.