Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
oktober 2005
januar 2006

Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning

Departementet har bedt Fafo om å klargjøre om og hvordan en eventuelt kan anslå pensjonsytelsene for morgendagens pensjonister med utgangspunkt i foreliggende datat om bl.a. dekningsgrad, ytelsesnivå, opptjening mv, og da i særlig grad hvor store tje nestepensjonsytelsene kan antas å bli.