Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Fafo-notat 2013:01
ISSN 0804-5135

2013

(pdf 375 kB)

Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av partene i arbeidslivet og regjeringen høsten 2001, har forebyggings-, tilretteleggings- og fastholdelsestiltak på arbeidsplassen stått i sentrum for arbeidet med å redusere sykefravær og tidligpensjonering. I dette notatet oppsummeres funnene fra fire artikler som analyserer effekten av slike tiltak.