logo fafo 194x64
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Ordrenummer:

20657

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2018:08
ISBN 978-82-324-0430-8
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 2156 kB)

Dette er første statusrapport fra en følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).  Fafo er i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos tildelt oppdraget med å gjennomføre evalueringen, som vil avsluttes våren 2021.

Rapporten presenterer et indikatorsett bestående av 94 indikatorer for de fem hovedmålene i planen: 1: reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning utforming av tjenestetilbudet, 2) at flere som står i fare for å utvikle rusproblemer fanges opp og hjelpes tidlig, 3) at alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat, 4) at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse, 5) utvikling og økt bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. Rapporten inneholder en nullpunktsanalyse for evalueringen basert på dette indikatorsettet samt en organisasjonsstudie av arbeidet med planen. Opptrappingsplanen består i stor grad av allerede pågående tiltak, satsninger og initiativer, og få eksplisitte tiltak som del av opptrappingsplanen. Dette betyr at det ikke kan gjøres en effektevaluering av innsatsen. I evalueringsperioden vil det utarbeides årlige statusrapporter. Utviklingen på de mange indikatorene og organisasjonsstudien vil gi mye informasjon om oppfølgingen av planen både i det kommunale rusarbeidet og i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med denne første statusrapporten er å legge et grunnlag for det videre evalueringsforløpet. Den endelige resultatevalueringen vil foreligge i mai 2021.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B