logo fafo 194x64
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Ordrenummer:

20645

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37
ISBN 978-82-324-0412-4
ISSN 2387-6859

2017

(750 kB)

English summary

For innsatte kan tilgang til tjenester fra NAV  bety mye.  Mange har omfattende levekårsproblemer og mer enn halvparten av innsatte har verken jobb eller studier å gå til etter løslatelse. Innsatte har samme rett til tjenester som andre borgere, men soning og varetekt begrenser mulighetene for å motta tjenestene gjennom ordinære kanaler.

Sommeren 2017 lanserte regjeringen en strategi for å redusere tilbakefall til kriminalitet.  Med ståsted både innenfor og utenfor fengslet kan NAV være en nøkkelfaktor i  tilbakeføringsarbeidet. NAV-tjenester kan bygge bro mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og bidra til kontinuitet i oppfølgingen.

En samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten fra 2014, skulle styrke samarbeidet og bedre tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. Denne toårige følgeevaluering ser på i hvilken grad og på hvilken måte innsattes rett til NAV-tjenester er fulgt opp.

NAV er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurser. I evalueringsperioden er antall årsverk redusert.

Studien viser at uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper.

Det er ikke mulig å se noen systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene og tilstedeværelsen i fengslene er i stor grad overlatt til lokale vurderinger av NAV fylke og NAV i fengselskommunen.

I evalueringen foreslår vi at det utarbeides retningslinjer for å sikre at NAV er tilstede i fengsel, og finansieringsmodeller for dette.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B