Fafo-rapporter

Rapportsøk

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet
En kunnskapsstatus

Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2013:11

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Det flerkulturelle samfunnet

Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og gjennom en rekke ulike tiltak og handlingsplaner. I denne rapporten drøfter vi først hva som er innholdet i og hensikten med mangfoldspolitikken. Deretter systematiseres erfaringer innenfor tre ulike områder av mangfoldspolitikken: For det første gjennomgår vi resultater fra forskningen som har vært gjennomført for å undersøke omfanget av diskriminering i arbeidslivet. Deretter ser vi på erfaringene med tiltak for å kvalifisere og integrere innvandrere i arbeidslivet. Til sist analyserer vi erfaringene med aktivitets- og rapporteringsplikten som er pålagt arbeidsgivere.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20301