Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe

Fafo-rapport 2014:11

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Det norske samlede pensjonssystemet har vært i endring de siste årene. Ikke bare er alderspensjonssystemet i folketrygden lagt betydelig om fra 2011. Tjenestepensjoner ble gjort obligatorisk ved lov i 2006, ny AFP i privat sektor trådte i kraft fra 2011, ny uførepensjonsordning i folketrygden trer i kraft fra 2015, uføreordningene i offentlig og privat sektor er under omlegging. Denne rapporten belyser utviklingstrekk, særtrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet slik vi ser det per 2014, med et sideblikk til våre nordiske naboland. De endringer som har skjedd i Norge og de endringer som vil komme til å skje i årene framover, berører ikke bare den enkelte arbeidstakers opptjening av pensjon, men også arbeidsgiveres og statens kostnader og økonomiske risiko. Rapporten presenterer og drøfter mulige utviklingsveier videre for det norske pensjonssystemet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20358